Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van GetOne statutair gevestigd en kantoorhoudende te Soest, Birkstraat 104, 3768HL te soest. Ingeschreven onder nummer 76902072 Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.
 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
. Afnemer: degene die bij GetOne producten bestelt en/of met wie GetOne in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
. Gebrek: Iedere afwijking van de producten van de specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de producten;
. Leveringstermijn: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de producten moeten worden geleverd; 
. GetOne : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, die met afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;
. Order: Iedere opdracht van afnemer aan GetOne tot levering van producten, in welke vorm dan ook;
. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen GetOne en afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
. Producten: Alle ter uitvoering van een order c.q. overeenkomst door of voor rekening van GetOne geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door GetOne te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
. Specificatie: De omschrijving van door afnemer bestelde producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de order of de overeenkomst.


Artikel 2 Toepasselijkheid.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van GetOne en op iedere overeenkomst tussen GetOne en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing.
Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door GetOne uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door GetOne uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. 


Artikel 3 Aanbiedingen.
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor GetOne vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen. 
Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. 
Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door GetOne  schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door GetOne een begin met de uitvoering is gemaakt.
Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
Lid 6: Elke overeenkomst wordt door GetOne aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer – uitsluitend ter beoordeling van GetOne voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.
Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door GetOne gedane aanbiedingen en/of de overeenkomst zijn en blijven eigendom van GetOne en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door GetOne gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan GetOne  .


Artikel 4 Prijzen.
Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen. 
Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor GetOne  geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door GetOne aan afnemer worden doorberekend, ook in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen. 
Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.


Artikel 5 Levering van bewerkte producten.
Lid 1: Ingeval GetOne opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) produkten is afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is GetOne gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten. 
Lid 2: GetOne is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door afnemer is bedongen. In dat geval verplicht GetOne zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 6 Advies werkzaamheden en produktontwikkeling.
Lid 1: GetOne  kan desgevraagd adviserend op te treden. GetOne is gerechtigd dit separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van GetOne ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.
Lid 2: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is GetOne  geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.


Artikel 7 Inschakeling van derden.
GetOne  is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. 


Artikel 8 Leveringen en Leveringstermijnen. Overmacht.
Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door GetOne  verlangde zekerheid is verstrekt.
Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is GetOne  gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers en onderaannemers van GetOne  of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan GetOne  geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.
Lid 4: Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat GetOne  voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. 
Lid 5: In het geval GetOne  voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst  van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar GetOne .
Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door GetOne voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is GetOne gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van GetOne op schadevergoeding en onverminderd het recht van GetOne om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. GetOne wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door GetOne is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.


Artikel 9 Reclames.
Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.
Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan GetOne   kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.
Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op. 
Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van GetOne terecht is, is GetOne   te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificatie.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.
Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van GetOne, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.
Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra GetOne de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Afnemer.
Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door GetOne geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van GetOne . Afnemer dient GetOne hiervan schriftelijk  onverwijld op de hoogte te stellen.
Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien GetOne  goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan GetOne het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos     de geleverde Producten in de feitelijke macht van GetOne te brengen. GetOne is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent GetOne reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door GetOne geleden schade.


Artikel 11 Betaling. 
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan GetOne te geschieden, in euro’s, hetzij netto contant, hetzij ten kantore van GetOne door middel van overmaking naar of storting op een door GetOne   aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van GetOne  , steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. GetOne is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.
Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 3: GetOne is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij GetOne gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van GetOne vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.
Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft GetOne   zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan GetOne toekomende rechten.
Lid 5: Alle door GetOne ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door GetOne   ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,=.
Lid 6: Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan GetOne, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar. 


Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.
Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij GetOn , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben. 
Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en knowhow betreffende en afkomstig van GetOne. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan GetOne.  


Artikel 13 Inbreuk op rechten van derden.
Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen GetOne onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door GetOne geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal GetOne te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt GetOne het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.
Lid 3: Op GetOne rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingverplichting.
Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties of aanwijzingen, door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege Afnemer te verstrekken zaken, kan Afnemer geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer GetOne tegen alle aanspraken verbandhoudende met terzake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden. 


Artikel 14 Aansprakelijkheid. 
Lid 1: GetOne   aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:
- de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van GetOne of leidinggevende ondergeschikten van GetOne;
- de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door GetOne   geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.
Lid 2: GetOne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van zaken van Afnemer en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, danwel onvolkomenheden in het door Afnemer aan GetOne verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.
Lid 3: De totale aansprakelijkheid van GetOne wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).
Lid 4: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt GetOne in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op verzoek zal GetOne aan Afnemer een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van GetOne nooit het bedrag van € 50.000,-- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
Lid 5: GetOne zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Lid 6: Afnemer vrijwaart GetOne tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door GetOne geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door GetOne geleverde Producten.
Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is GetOne  nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook. 
Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.


Artikel 15 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.
Lid 1: Indien GetOne aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.
Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft GetOne het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan GetOne toekomende rechten.


Artikel 16 Ontbinding.
Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens GetOne niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt GetOne het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft GetOne   recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
Lid 2: Indien GetOne ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.


Artikel 17 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.
Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen GetOne en Afnemer ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van GetOne is gelegen.